Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 35 Giải tích lớp 12: TXĐ: D =...

Câu hỏi 3 trang 35 Giải tích lớp 12: TXĐ: D = R....

Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12. Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y = {{{x^3}} \over 3} – {x^2} + x + 1\)

1.TXĐ: D = R.

2. Sự biến thiên:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = + \infty \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = – \infty \cr} \)

y’ = x– 2x + 1 = (x – 1)2 ≥ 0 với mọi x. Vậy hàm số đồng biến trên toàn bộ R.

Cho y’ = 0 ⇒ x = 1.

Bảng biến thiên

 

Vẽ đồ thị hàm số

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12