Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 58 Giải tích 12: Bài 1. Lũy thừa

Câu hỏi 3 trang 58 Giải tích 12: Bài 1. Lũy thừa...

Câu hỏi 3 trang 58 SGK Giải tích 12. Tính đạo hàm của hàm số: \(y = {(3{x^2} – 1)^{( – \sqrt 2 )}}\). Bài 1. Lũy thừa

Quảng cáo

Tính đạo hàm của hàm số: \(y = {(3{x^2} – 1)^{( – \sqrt 2 )}}\)

\(\eqalign{
& y’ = \left[ {{{(3{x^2} – 1)}^{( – \sqrt 2 )}}} \right]’ \cr
& = – \sqrt 2 {(3{x^2} – 1)^{( – \sqrt 2 – 1)}}.(3{x^2} – 1)’ \cr
& = – \sqrt 2 {(3{x^2} – 1)^{( – \sqrt 2 – 1)}}.6x \cr
& = – 6 – \sqrt 2 x{(3{x^2} – 1)^{( – \sqrt 2 – 1)}} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12