Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 72 Hình học 12: Bài 2. Phương trình...

Câu hỏi 3 trang 72 Hình học 12: Bài 2. Phương trình mặt phẳng...

Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12. Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng \((MNP)\) với \(M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1)\).

– Tính véc tơ tích có hướng của hai véc tơ \(\overrightarrow {MN}\) và \(\overrightarrow {NP}\).

– Chọn một véc tơ cùng phương với véc tơ trên làm VTPT của mặt phẳng.

Quảng cáo

– Viết phương trình \(A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0\)

\(\eqalign{
& \overrightarrow {MN} = (3,2,1);\,\,\overrightarrow {NP} = (1, – 1, – 1) \cr
& \left[ {\overrightarrow {MN} ,\overrightarrow {NP} } \right] = ( – 1,4, – 5) \cr} \)

⇒ Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng \((MNP)\) là \(\overrightarrow n (1, – 4,5)\)

Phương trình tổng quát của mặt phẳng \((MNP)\) với \(M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1)\) là: \((x-1)-4(y-1)+5(z-1)=0\)

Hay \(x – 4y + 5z – 2 = 0\).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12