Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 88 Giải tích lớp 12: Hãy lập bảng...

Câu hỏi 3 trang 88 Giải tích lớp 12: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình:...

Câu hỏi 3 trang 88 SGK Giải tích 12. \({\log _a}x \ge b;\,{\log _a}x < b;\,{\log _a}x \le b\). Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Quảng cáo

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình:

\({\log _a}x \ge b;\,{\log _a}x < b;\,{\log _a}x \le b\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12