Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12: Vậy 5 là...

Câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12: Vậy 5 là ước nguyên tố chung của 275 và 180...

Câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12. Bài 3. Lôgarit

Cho \({b_1} = {2^3};\,\,{b_2} = {2^5}\)

Quảng cáo

Tính \({\log _2}{b_1}\, + {\log _2}{b_2};\,\,{\log _2}{b_1}{b_2}\) và so sánh các kết quả.

\(\eqalign{
& {\log _2}{b_1}\, + {\log _2}{b_2} = {\log _2}{2^3} + {\log _2}{2^5} = 3 + 5 = 8 \cr
& {\log _2}{b_1}{b_2} = {\log _2}({2^3}{.2^5}) = \log ({2^{3 + 5}}) = {\log _2}{2^8} = 8 \cr} \)

Vậy \({\log _2}{b_1}\, + {\log _2}{b_2} = {\log _2}{b_1}{b_2}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12