Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 6 trang 55 Giải tích lớp 12 :

Câu hỏi 6 trang 55 Giải tích lớp 12 :...

Chia sẻ
Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12. Bài 1. Lũy thừa

So sánh các số: \({({3 \over 4})^{\sqrt 8 }}\,;\,\,{({3 \over 4})^3}\,\)

Ta có:

Quảng cáo

\(\left\{ \matrix{

0 < {3 \over 4} < 1 \hfill \cr

\sqrt 8 < 3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow {({3 \over 4})^{\sqrt 8 }} > {({3 \over 4})^3}\)Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ