Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12: Tính:

Câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12: Tính:...

Câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12. Bài 3. Lôgarit

Tính:

Quảng cáo

\({\log _{{1 \over 2}}}2 + 2{\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{3 \over 8}\)

Sử dụng công thức logarit của một tích \({\log _a}{b_1} + {\log _a}{b_2} + … + {\log _a}{b_n} = {\log _a}\left( {{b_1}{b_2}…{b_n}} \right)\)

\(\eqalign{
& {\log _{{1 \over 2}}}2 + 2{\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{3 \over 8} \cr
& = {\log _{{1 \over 2}}}2 + {\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{3 \over 8} \cr
& = {\log _{{1 \over 2}}}(2.{1 \over 3}.{1 \over 3}.{3 \over 8}) = {\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 12} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12