Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12: Có nhận xét...

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12: Có nhận xét gì về vecto pháp tuyến của chúng?...

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12. Có nhận xét gì về vecto pháp tuyến của chúng?. Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng \((α)\) và \((β)\) có phương trình

\((α): x – 2y + 3z + 1 = 0\); \((β): 2x – 4y + 6z + 1 = 0\).

Quảng cáo

Có nhận xét gì về vecto pháp tuyến của chúng?

Tìm hai VTPT của hai mặt phẳng rồi suy ra nhập xét.

\(\eqalign{
& \overrightarrow {{n_\alpha }} = (1, – 2,3) \cr
& \overrightarrow {{n_\beta }} = (2, – 4,6) \cr} \)

Ta thấy \(\overrightarrow {{n_\beta }}=2\overrightarrow {{n_\alpha }}\) nên chúng cùng phương.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12