Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 7 trang 64 SGK Giải tích 12: Bài 3. Lôgarit

Câu hỏi 7 trang 64 SGK Giải tích 12: Bài 3. Lôgarit...

Câu hỏi 7 trang 64 SGK Giải tích 12. Bài 3. Lôgarit

Quảng cáo

Cho \({b_1} = 25;\,{b_2} = 23\). Tính \({\log _2}{b_1} – {\log _2}{b_1};\,{\log _2}{{{b_1}} \over {{b_2}}}\) và so sánh các kết

\(\eqalign{
& {\log _2}{b_1} – {\log _2}{b_1} = {\log _2}{2^5} – {\log _2}{2^3} = 5 – 3 = 2 \cr
& {\log _2}{{{b_1}} \over {{b_2}}} = {\log _2}{{{2^5}} \over {{2^3}}} = {\log _2}{2^2} = 2 \cr
& \Rightarrow {\log _2}{b_1} – {\log _2}{b_1} = {\log _2}{{{b_1}} \over {{b_2}}} \cr} \)


Mục lục môn Toán 12