Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 7 trang 80 Hình học 12: Tính khoảng cách giữa...

Câu hỏi 7 trang 80 Hình học 12: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây: (α): x – 2 = 0; (β): x –...

Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây: (α): x – 2 = 0; (β): x – 8 = 0.

– Chứng minh hai mặt phẳng song song.

– Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng \(d\left( {\left( \alpha  \right),\left( \beta  \right)} \right) = d\left( {M,\left( \beta  \right)} \right) \) ở đó tọa điểm \(M\) chọn trước thuộc \((\alpha )\).

Quảng cáo

– Công thức khoảng cách: \(d\left( {{M_0},\left( P \right)} \right) = \dfrac{{\left| {a{x_0} + b{y_0} + c{z_0} + d} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }}\) 

Ta thấy: \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) cùng có VTPT \(\overrightarrow n  = \left( {1;0;0} \right)\).

Dễ thấy điểm \(M\left( {2;0;0} \right) \in \left( \alpha  \right)\) nhưng \(M\left( {2;0;0} \right) \notin \left( \beta  \right)\) nên \(\left( \alpha  \right)//\left( \beta  \right)\).

Từ đó \(d\left( {\left( \alpha  \right),\left( \beta  \right)} \right) = d\left( {M,\left( \beta  \right)} \right) = \dfrac{{\left| {2 – 8} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {0^2} + {0^2}} }} = 6\)

Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng bằng \(6\).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12