Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 36 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm...

Bài 1 trang 36 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm 14-5...

Giải bài 1 trang 36 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Câu hỏi: Tính nhẩm

14 – 5              15 – 6               11 – 4               11 – 3

13 – 7             16 – 8             18 – 9             14 – 8

Quảng cáo

Giải: 

14 – 5 = 9               15 – 6 = 9               11 – 4 = 7               11 – 3 = 8

13 – 7 = 6               16 – 8 = 8               18 – 9 = 9               14 – 8 = 6