Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 52 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm...

Bài 1 trang 52 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm 9 + 4...

Giải bài 1 trang 52 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Em ôn lại những gì đã học

Câu hỏi: Tính nhẩm

9 + 4                      8 + 6                      7 + 9

4 + 9                      6 + 8                      9 + 7

13 – 9                     14 – 8                       16 – 9

13 – 4                     14 – 6                     16 – 7

Quảng cáo

Giải: 

9 + 4 = 13                     8 + 6 = 14                      7 + 9 = 16

4 + 9 = 13                     6 + 8 = 14                      9 + 7 = 16

13 – 9 = 4                     14 – 8 = 6                       16 – 9 = 7

13 – 4 = 9                     14 – 6 = 8                       16 – 7 = 9