Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tìm...

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là...

Giải bài 2 trang 14 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Số Hạng – Tổng

Câu hỏi: Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

10 và 5                             20 và 30

Giải: 

Quảng cáo

10 và 5: Tổng là 10 + 5 = 15

20 và 30: Tổng là 20 + 30 = 50