Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 25 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Xem...

Bài 2 trang 25 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Xem bảng cộng, nêu các phép tính còn thiếu...

Giải bài 2 trang 25 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20

Câu hỏi: Xem bảng cộng, nêu các phép tính còn thiếu

Giải: Các phép tính còn thiếu

11: 5 + 6; 2 + 9

12: 4 + 8; 5 + 7; 7 + 5

Quảng cáo

13: 4 + 9; 7 + 6; 8 + 5; 5 + 8

14: 5 + 9; 7 + 7, 6 + 8; 8 + 6

15: 8 + 7; 9 + 6; 6 + 9

16: 8 + 8; 9 + 7; 7 + 9