Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 3 trang 16 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tìm...

Bài 3 trang 16 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là...

Giải bài 3 trang 16 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: 

a) Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

26 và 13                                     40 và 15

b) Tìm hiệu, biết

– Số bị trừ là 54, số trừ là 24

– Số bị trừ là 85, số trừ là 3

Quảng cáo

Giải:

a) 26 và 13: Tổng là 26 + 13 = 39

40 và 15: Tổng là 40 + 15 = 55

b) Số bị trừ là 54, số trừ là 24. Hiệu là 54 – 24 = 30

Số bị trừ là 85, số trừ là 3. Hiệu là 85 – 3 = 82