Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 3 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính

Bài 3 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính...

Giải bài 3 trang 19 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20

Câu hỏi: Tính

7 + 5                       8 + 6                     6 + 5

7 + 6                      9 + 6                      6 + 6

Quảng cáo

Giải: 

7 + 5 = 12                  8 + 6 = 14                    6 + 5 = 11

7 + 6 = 13                 9 + 6 = 15                     6 + 6 = 12