Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 4 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính...

Bài 4 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính theo mẫu...

Giải bài 4 trang 13 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Đề – Xi – Mét

Câu hỏi: 

Mẫu: 12 dm + 5 dm = 17 dm

13 dm + 6 dm                           10 dm + 4 dm – 3 dm

27 dm – 7 dm                        48 dm – 8 dm – 10 dm

Quảng cáo

Giải: 

13 dm + 6 dm = 19 dm                                 10 dm + 4 dm – 3 dm = 11 dm

27 dm – 7 dm = 20 dm                                 48 dm – 8 dm – 10 dm = 30 dm