Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 4 trang 33 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Cửa hàng...

Bài 4 trang 33 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép, cửa hàng bán đi 3 bộ...

Giải bài 4 trang 33 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Câu hỏi: Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép, cửa hàng bán đi 3 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép

Phép tính: 11 – 3 = 8

Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép