Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.13 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.8...

Bài 15.13 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi...

Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, F2 là lực nâng của người ở hình 15.8b thì. Bài 15.13 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.13. Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, F2 là lực nâng của người ở hình 15.8b thì:

A. F1 > F2 vì B1O1 < B2O2 và A1O1 = A2O2

Quảng cáo

B. F1 < F2 vì B1O1 < B2O2 và A1O1 = A2O2

C. F1> F2 vì đòn bẩy thứ nhất dài hơn.

D. F1 = F2 vì hai đòn bẩy dài bằng nhau.

Chọn A

Nếu gọi F1 là lực ở hình 15.8a, F2 là lực ở hình 15.8b thì vì B1O1 < B2O2 và A1O1 = A2O2 nên F1 > F2.