Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết các tích sau đây thành dạng lũy thừa của một số nguyên...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết các tích sau đây thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

Đề bài

Viết các tích sau đây thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 7} \right).\left( { – 7} \right).\left( { – 7} \right).\left( { – 7} \right)  \cr  & b)\left( { – 5} \right).\left( { – 5} \right).\left( { – 5} \right).\left( { – 5} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { – 7} \right).\left( { – 7} \right).\left( { – 7} \right).\left( { – 7} \right) = {( – 7)^4}  \cr  & b)\left( { – 5} \right).\left( { – 5} \right).\left( { – 5} \right).\left( { – 5} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right) \cr&= {( – 5)^4}.{( – 3)^3} \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...