Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 12 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 12 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Có bao nhiêu số nguyên a thỏa mãn...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 12 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Có bao nhiêu số nguyên a thỏa mãn

Đề bài

Có bao nhiêu số nguyên a thỏa mãn \(\left| a \right| < 10\) ?

Lời giải chi tiết

\(a \in Z \Rightarrow \left| a \right| \in N.\) Mà \(\left| a \right| < 10\)

Quảng cáo

Do đó \(\left| a \right| \in {\rm{\{ }}0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)

\(\Rightarrow a \in {\rm{\{ }}0;1; – 1;2; – 2;…;8; – 8;9; – 9\} \)

Vậy có 19 số nguyên a thỏa mãn \(\left| a \right| < 10\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...