Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 13 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :

Đề bài

Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :

\(\eqalign{  & a) – 5 \le x \le 5  \cr  & b) – 5 < x < 8  \cr  & c) – 2015 < x < 2014. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a) – 5 \le x \le 5,x \in Z \)

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }} – 5; – 4; – 3; – 2; – 1;0;1;2;3;4;5\} \)

Tổng các số nguyên x là:

\((-5 + 5) + (-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0\)

\(= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0\)

\(b) – 5 < x < 8,x \in Z \)

Quảng cáo

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }} – 4; – 3; – 2; – 1;0;1;2;3;4;5;6;7\} \)

Tổng các số nguyên x là:

\((-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0 + (5 + 6 + 7)\)

\(= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 18 = 18\)

\(c) – 2015 < x < 2014,x \in Z \)

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }} – 2014; – 2013;…;2011;2012;2013\} \)

Tổng các số nguyên x là:

\(-2014 + (-2013 + 2013) + (-2012 + 2012) + …+ 0\)

\(= -2014 + 0 + 0 + … + 0 = -2014\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...