Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 16 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 16 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 16 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 2} \right).\left( { – 10} \right).\left( { – 9} \right)  \cr  & b)\left( {5 + 25} \right).\left( { – 7} \right)  \cr  & c)\left( {8 – 5} \right).\left( { – 7 + 6} \right)  \cr  & d)\left( { – 9 – 21} \right).\left( { – 6 – 4} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { – 2} \right).\left( { – 10} \right).\left( { – 9} \right)\cr&\;\;\; = 20.( – 9) =  – 180  \cr  & b)\left( {5 + 25} \right).\left( { – 7} \right) = 30.( – 7) =  – 210  \cr  & c)\left( {8 – 5} \right).\left( { – 7 + 6} \right) = 3.( – 1) =  – 3  \cr  & d)\left( { – 9 – 21} \right).\left( { – 6 – 4} \right) \cr&\;\;\;= ( – 30).( – 10) = 300 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...