Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 145 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 9 trang 145 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tính nhanh...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 9 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính nhanh :

Tính nhanh :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 283} \right) + 2014 + \left( { – 117} \right) + 686  \cr  & b)\left( { – 72 + 49 – 33} \right) – \left( {49 – 33 – 92} \right). \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\left( { – 283} \right) + 2014 + \left( { – 117} \right) + 686  \cr  &  = {\rm{[}}( – 283) + ( – 117){\rm{]}} + (2014 + 686)\cr& = ( – 400) + 2700 = 2300  \cr  & b)\left( { – 72 + 49 – 33} \right) – \left( {49 – 33 – 92} \right) \cr&=  – 72 + 49 – 33 – 49 + 33 + 92  \cr  &  = (49 – 49) + (33 – 33) + (92 – 72) \cr&= 0 + 0 + 20 = 20 \cr} \)Chia sẻ