Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính tổng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 7 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính tổng :

Đề bài

Tính tổng :

\(S = \left( { – 1} \right) + 2 + \left( { – 3} \right) + 4 + \left( { – 5} \right) + 6\)\(\, + … + \left( { – 2013} \right) + 2014.\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{   S &= ( – 1) + 2 + ( – 3) + 4 + ( – 5) + 6 + … + ( – 2013) + 2014  \cr  &  = ( – 1 + 2) + ( – 3 + 4) + ( – 5 + 6) + … + ( – 2013 + 2014)  \cr  &  = \underbrace {1 + 1 + 1 + … + 1}_\text{1007 số hạng}\cr& = 1007.1 = 1007 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...