Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm x, Z, cho biết...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 4 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm x , Z, cho biết :

Đề bài

Tìm x \( \in \) Z, cho biết :

\(\eqalign{  & a)\;x + 27 = 44 + \left( { – 7} \right)  \cr  & b)\;x – 22 = 12 + \left( { – 4} \right)  \cr  & c)\;\left| x \right| + 25 = \left| { – 37} \right| – 12  \cr  & d)\;\left| x \right| – 26 = \left| { – 27} \right| – 23. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(x + 27 = 44 + (-7)\)

    \( x + 27 = 37\)

    \(x = 37-27\)

    \(x = 10\)

b) \(x – 22 = 12 + (-4)\)

    \(x – 22 = 8\)

    \(x = 8 + 22\)

    \(x = 30\)

Quảng cáo

c) \(|x| + 25 = |37| -12\)

    \(|x| + 25 = 37 -12\)

    \(|x| + 25 = 25\)

    \(|x| = 25 -25\)

    \(|x| = 0\)

d) \(|x| – 26 = |27| -23\)

    \(|x| – 26 = 27 -23\)

    \(|x| – 26 = 4\)

    \(|x| = 4 + 26\)

    \(|x| = 30.\)

Vậy \(x = 30\) hoặc \(x =-30\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...