Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên trục số cho ba điểm x, y, z. Hãy vẽ trên trục số đó các điểm...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 6 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên trục số cho ba điểm x, y, z. Hãy vẽ trên trục số đó các điểm :

Đề bài

Trên trục số cho ba điểm x, y, z. Hãy vẽ trên trục số đó các điểm :

 

\(\eqalign{  & a) \;- x, – y, – z  \cr  & b)\;\left| x \right|,\left| y \right|,\left| z \right|  \cr  & c)\;x + y,x – z,x.y. \cr} \)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

\(x = 2; y = -3; z = 5.\)

Do đó

\(\eqalign{  &  – x =  – 2; – y = 3; – z =  – 5;\cr&\left| x \right| = 2;\left| y \right| = 3;\left| z \right| = 5;\cr&x – z = 2 – 5 =  – 3  \cr  & x + y = 2 + ( – 3) =  – 1  \cr  & x.y = 2.( – 3) =  – 6 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...