Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nhìn các hình 22a, 22b, hãy đo và cho biết hình nào có tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành ...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 8 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhìn các hình 22a, 22b, hãy đo và cho biết hình nào có tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành (đường màu đỏ) là lớn hơn.

Đề bài

Nhìn các hình 22a, 22b, hãy đo và cho biết hình nào có tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành (đường màu đỏ) là lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Hình a có tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành (đường màu đỏ) là:

Quảng cáo

\(21 + 24 + 24 + 24 = 93 (mm)\)

Hình b có tổng độ dài các đoạn thẳng tao thành (đường màu đỏ) là:

\(15 + 15 + 20 + 15 + 20 + 15 + 20 + 15 = 135 (mm)\)

Vậy hình 22b có tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành (đường màu đỏ) lớn hơn tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành (đường màu đỏ) ở hình 22a.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...