Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

      216 ;  425 ;  723 ;  447 ;  477 ;  567.

Số 216 chia hết cho 1 và 216; Số 216 có tận cùng là 6 nên chia hết cho 2

Do đó số 216 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 425 chia hết cho 1 và 425; Số 425 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5

Do đó số 425 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 723 chia hết cho 1 và 723; Số 723 có tổng các chữ số bằng: 7 + 2 + 3 = 12 chia hết cho 3 nên số 723 chia hết cho 3

Quảng cáo

Do đó số 723 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 447 chia hết cho 1 và 447; Số 447 có tổng các chữ số bằng: 4 + 4 + 7 = 15 chia hết cho 3 nên số 447 chia hết cho 3

Do đó số 447 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 477 chia hết cho 1 và 477; Số 477 có tổng các chữ số bằng: 4 + 7 + 7 = 18 chia hết cho 3 và 9 nên 477 chia hết cho 3 và 9

Do đó số 477 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 567 chia hết cho 1 và 567; Số 567 có tổng các chữ số bằng: 5 + 6 + 7 = 18 chia hết cho 3 và 9 nên số 723 chia hết cho 3 và 9

Do đó số 567 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tốChia sẻ