Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho số . Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho số . Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?

Cho số \(a = {2^3}{.5^2}.11\). Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?

Quảng cáo

Ta có: \(4 = {2^2};8 = {2^3};16 = {2^4};6 = 2.3;11\)

Mà a = 23.52.11. Do đó các số là ước của a là: 4; 8; 11Chia sẻ