Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử...

Chia sẻ
3. Ước và bội – Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Đề bài

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử \(B = {\rm{\{ }}x \in N|x < 30,x \;\vdots \;5\} \).

Lời giải chi tiết

Ta có \(x \in N,x < 30\) và x ⁝ 5

Do đó \(x \in {\rm{\{ }}0;5;10;15;20;25\} \) .

Vậy \(B = \{0; 5; 10; 15; 20; 25\}\)

Bình luận