Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán...

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của 17 và của 1....

Chia sẻ
3. Ước và bội – Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1. Tìm các ước của 6, của 14, của 17 và của 1.

Đề bài

1. Tìm các ước của 6, của 14, của 17 và của 1.

2. 

a) Viết tập hợp Ư(12)                   

b) Tìm tập hợp Ư(18)                 

c) Tìm \(x \in Ư\left( {24} \right)\) và x >8

Lời giải chi tiết

 1.

Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Ư(14) = {1; 2; 7; 14}

Ư(17) = {1; 17}

Ư(1) = {1}

2.

a) Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

b) Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

c) Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Vì \(x \in \) Ư(24) và x > 8.

Do vậy \(x \in {\rm{\{ }}12;24\} \)

Bình luận