Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30....

Chia sẻ
3. Ước và bội – Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.

Đề bài

1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.

2. Tìm các số tự nhiên x mà \(x \in B\left( 8 \right)\) và \(x < 40\).

3. Tìm các số tự nhiên x sao cho \(x \vdots 15\) và \(0 < x \le 50\).

Lời giải chi tiết

1. Các bội của 4 nhỏ hơn 30 là 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28

2. \(x \in B(8)\) và x < 40. Do đó \(x \in {\rm{\{ }}0;8;16;24;32\} \)

3. \(x \in N\) , x ⁝ 15 và 0 < x ≤ 50. Do đó \(x \in {\rm{\{ }}15;30;45\} \)

Bình luận