Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính nhanh...

Chia sẻ
2. Quy tắc dấu ngoặc – Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính nhanh :

Đề bài

Tính nhanh :

a) \(\left( {215 – 42} \right) – 215\)

b) \(\left( { – 4233} \right) – \left( {14 – 4233} \right).\)

Lời giải chi tiết

a) \((215 – 42) – 215 = 215 – 42 – 215 \)

Quảng cáo

\(= 215 – 215 – 42 = 0 – 42 =  – 42\)

b) \(( – 4233) – (14 – 4233) \)

\(=  – 4233 – 14 + 4233 \)

\(=  – 4233 + 4233 – 14 = 0 – 14 =  – 14\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...