Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 81 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 6 trang 81 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy tìm một số nguyên tố có hai chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số gồm...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 6 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy tìm một số nguyên tố có hai chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số gồm ba chữ số giống nhau.

Hãy tìm một số nguyên tố có hai chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số gồm ba chữ số giống nhau.

Nhân số đó với 9 ta được một số gồm ba chữ số giống nhau \(\overline {aaa} \)

Ta có \(\overline {aaa} \) ⁝ 9 \(\Rightarrow\) a + a + a = 3a ⁝ 9. Do đó \(a \in {\rm{\{ }}3;6;9\} \)

Quảng cáo

Nhận thấy: 333 : 9 = 37 là số nguyên tố (thích hợp)

                 666 : 9 = 74 không là số nguyên tố

                 999 : 9 = 111 không là số nguyên tố

Vậy số cần tìm là: 37Chia sẻ