Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Các điểm P, Q, U ở trục số trên hình 5 biểu diễn những số nào ?...

Chia sẻ
1. Làm quen với số nguyên âm – Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Các điểm P, Q, U ở trục số trên hình 5 biểu diễn những số nào ?

Đề bài

 

Các điểm P, Q, U ở trục số trên hình 5 biểu diễn những số nào ?

Lời giải chi tiết

Điểm P biểu diễn số -5, điểm Q biểu diễn số -2, điểm U biểu diễn số 4