Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là hai lực cân bằng? Hãy nêu một ví dụ vẽ hai lực cân bằng....

Bài 3 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 6: Hai lực cân bằng

Quảng cáo

Thế nào là hai lực cân bằng? Hãy nêu một ví dụ vẽ hai lực cân bằng.

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương (trên cùng một đường thẳng) nhưng ngược chiều, tác dụng cùng vào một vật.

Ví dụ: Hai người chơi trò đẩy gậy. Nếu cái gậy đứng yên thì hai lực là cân bằng.