Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc...

Bài 5 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Hình H22.6 về đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi một khối chất rắn được nung nóng rồi để nguội.

Dựa vào đó, trả lời các câu hỏi sau:

– Trong khoảng thời gian nào chất này chỉ tồn tại ở thể rắn, chỉ tổn tại ở thể lỏng, tồn tại cùng lúc cả hai thể rắn, lỏng?

Quảng cáo

– Thời gian nóng chảy, thời gian đông đặc của khối chất này là bao lâu?

– Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc của chất này là bao nhiêu? Đây là nhiệt độ nóng chảy. nhiệt độ đông đặc của chất nào?

– Trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 4 và từ phút 16 đến phút 20, chất này chỉ tồn tại ở thể rắn.

– Trong khoảng thời gian từ phút 6 đến phút thứ 12, chất này chỉ tổn tại ở thể lỏng.

– Trong khoảng thòi gian từ phút 4 đến phút thứ 6 và từ phút 12 đến phút 16, chất này tổn tại ở cả thể rắn và lỏng.

– Thời gian nóng chảy của khối chất là 2 phút. Thời gian đông đặc của khối chất là 4 phút.

– Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của khối chất là 800C . Và đây là nhiệt độ nóng chảy, đông đặc của băng phiến.