Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 : Thả vài cục nưóc đá từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh, dùng nhiệt kế và đồng...

Bài 6 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 . 20. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Thả vài cục nưóc đá từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh, dùng nhiệt kế và đồng hồ theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thòi gian, ta lập được bảng sau:

Thời gian (phút)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nhiệt độ (0C)

Quảng cáo

-6

-3

-1

0

0

0

2

9

14

18

20

 

Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

Nước đá nóng chảy trong khoảng thời gian nào?

Vẽ đường thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian (hình bên dưới)

 

Nước đá nóng chảy ở nhiệt độ 00C trong thời gian 2 phút (từ phút thứ 6 đến phút thứ 10).