Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 60 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 60 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy tính toán và nhận xét: Bảng sau cho biết khối lượng và thể tích của ba bức...

Hoạt động 1 trang 60 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. 0,004 m3. Bài: Chủ đề 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Hãy tính toán và nhận xét: Bảng sau cho biết khối lượng và thể tích của ba bức tượng bằng gỗ, đá và sắt. Em hãy tính toán và điền thêm số liệu vào cột (4) trong bảng.

Vật đặt (1)

Khối lượng (2)

Thể tích (3)

Khối lượng của một mét khối chất (4)

Bức tượng gỗ

3,20 kg

0,004 m3

D1 = ….(kg/m3)

Quảng cáo

Bức tượng đá

10,40 kg

0,004 m3

D2 = ….(kg/m3)

Bức tượng sắt

1,56 kg

0,0002 m3

D3 = ….(kg/m3)

 

Trong đời các vật chất sắt đá, gỗ người ta thường nói chất nào nặng hơn, chất nào nhẹ hơn? Em hãy tìm xem các đại lưọng nêu 6 cột (2), (3), (4) đại lượng trong cột nào thể hiện được so sánh trên.

\(\eqalign{
& {D_1} = {{3,2} \over {0,004}} = 800\,(kg/{m^3}) \cr
& {D_2} = {{10,4} \over {0,004}} = 2600\,(kg/{m^3}) \cr
& {D_3} = {{1,56} \over {0,0002}} = 7800\,(kg/{m^3}) \cr} \)

Trong đời sống thì ngưòi ta thường nói sắt nặng hơn đá, và đá nặng hơn gỗ. Và đại lưọng D1, D2 và D3 thể hiện được so sánh trên ( D1 < D2 < D3 )