Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm yên cân bằng, so chi của lực kế là 3N....

Bài 3 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm yên cân bằng, so chi của lực kế là 3N. Khi này:. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm yên cân bằng, so chi của lực kế là 3N. Khi này:

A. Lực đàn hồi của lò xo bằng 0.

B. Trọng lượng của vật bằng 1,5N.

Quảng cáo

C. Khối lượng của vật bằng 3g.

D. Khối lượng của vật bằng 0,3kg.

A sai vì số chỉ của lực kế chính là lực đàn hồii của lò xo trong lực kế là 3 N.

B sai vì trọng lượng của vật bằng số chỉ của lực kế là 3 N.

C sai vì khối lượng của vật là: \(m= P:10 = 0,3 kg\).

Chọn D