Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 95 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 95 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Ban đầu, quả cầu kim loại và vòng kim loại đều có nhiệt độ bằng với nhiệt...

Hoạt động 1 trang 95 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Ban đầu, quả cầu kim loại và vòng kim loại đều có nhiệt độ bằng với nhiệt trong phòng (H17.4). Khi này, quả cầu có lọt đưọc qua vòng kim loại không?

Dùng đèn hơ nóng quả cầu kim loại trong vài phút (H17.5), quả cầu có còn lọt đưọc qua vòng kim loại không? Vì sao?

Quảng cáo

– Ban đầu quả cẩu lọt qua được vòng kim loại (H17.4-SGK)

– Sau khi dùng đèn cồn để hơ nóng quả cầu kim loại trong vài phút ta thấy quả cầu không lọt qua được vòng kim loại.

Nhận xét: Khi quả cầu nóng lên, quả cầu đã bị nở ra (kích thước quả cầu tăng lên).