Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 61 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 61 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Từ nhận xét trên, em có thể cho biết khối lượng riêng của một chất được xác...

Hoạt động 2 trang 61 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Từ nhận xét trên, em có thể cho biết khối lượng riêng của một chất được xác định bằng cách nào và đơn vị của khối lượng riêng là gì?

Khối lượng riêng của một chất đưọc xác định bằng cách lấy khối lượng chia cho thể tích của nó. Đơn vị khối lượng riêng là kg/m.

Advertisements