Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 96 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 96 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thực hiện thí nghiệm với nhưng chất rắn khác nhau, ta cũng có kết quả tương tự....

Hoạt động 4 trang 96 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Thực hiện thí nghiệm với nhưng chất rắn khác nhau, ta cũng có kết quả tương tự. Vậy, ta kết luận thế nào về sự phụ. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Quảng cáo

Thực hiện thí nghiệm với nhưng chất rắn khác nhau, ta cũng có kết quả tương tự. Vậy, ta kết luận thế nào về sự phụ thuộc của kích thước một vật rắn vào nhiệt độ?

Kết luận:

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.