Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 30 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 30 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Thực hiện thí nghiệm:...

Hoạt động 3 trang 30 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Dùng đèn chiếu một tia tới SI đi là là trên mặt thước chia độ đến gương, tia này có tia phản xạ từ gương IR.. Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Ta hãy làm thí nghiệm để tìm hiểu xem tia phản xạ có vị trí thế nào so với tia tới.

Thực hiện thí nghiệm:

Đặt một gương phẳng vuông góc với một thước chia độ tại tâm I của thước, đường thẳng IN vuông góc với mặt gương tại vị trí goc 0o của thước (hình H4.12). Đường IN được gọi là pháp tuyến của gương.

Dùng đèn chiếu một tia tới SI đi là là trên mặt thước chia độ đến gương, tia này có tia phản xạ từ gương IR. Điểm I được gọi là điểm tới.

Em hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR có nằm trong mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến IN không ? Vì sao em biết được điều đó ?

 

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến IN

Quảng cáo

Góc tới i

Góc phản xạ I’

\({20^o}\)

\({20^o}\)

\({40^o}\)

\({40^o}\)

\({60^o}\)

\({60^o}\)

Định luật phản xạ ánh sáng:

– Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

– Góc phản xạ bằng góc tới.