Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh lớp 7 Global Success Communication trang 96 Tiếng Anh 7 Global success – Unit 9 Festivals...

Communication trang 96 Tiếng Anh 7 Global success – Unit 9 Festivals around the world...

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 96, 97 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức: Unit 9 Festivals around the world (Global success)

Communication

Everyday English

Expressing disappointment

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)

Mi: How was the music festival last Sunday?

Mark: It was disappointing!

Mi: Why?

Mark: The band was late.

Trang: And the singers weren’t very good either. It was a big disappointment.

Tạm dịch:

Mi: Lễ hội âm nhạc diễn ra vào chủ nhật tuần trước thế nào?

Mark: Thật đáng thất vọng.

Mi: Tại sao vậy?

Mark: Ban nhạc đã đến muộn.

Trang: Và các ca sĩ hát cũng không tốt lắm. Đó là một sự thất vọng lớn.

2. Work in groups. Make a similar conversation for each situation below.

(Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự cho mỗi tình huống dưới đây.)

1. Your friend went to a film festival for teenagers, but there were not many films he / she liked. (Bạn của bạn đã đến một liên hoan phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng không có nhiều bộ phim mà anh ấy / cô ấy thích.)

2. Your friend went to the market to buy decorations for the Mid-Autumn Festival. But there were not many decorations to choose from. (Bạn của bạn đi chợ để mua đồ trang trí cho ngày Tết Trung Thu. Nhưng không có nhiều đồ trang trí để lựa chọn.)

1.

– A: How was the film festival last Sunday?

– B: It was disappointing!

– A: Why?

– B: There were not many films I liked. It was a big disappointment.

2.

– A: Yesterday, I went to the market to buy decorations for the Mid-Autumn Festival, but it was a big disappointment.

– B: What’s wrong?

– A: There was not many decorations to choose, so I didn’t buy anything.

Hướng dẫn dịch:

1.

– A: Chủ nhật tuần trước liên hoan phim thế nào?

– B: Thật là thất vọng!

– A: Tại sao?

– B: Không có nhiều phim tôi thích. Đó là một sự thất vọng lớn.

2.

– A: Hôm qua, tôi đi chợ mua đồ trang trí cho Tết Trung thu, nhưng thật thất vọng.

– B: Có chuyện gì vậy?

– A: Không có nhiều đồ trang trí để lựa chọn, vì vậy tôi không mua bất cứ thứ gì.

Festival symbols

3. Listen to Mark talking about festival symbols. Fill in each blank with ONE word.

(Hãy nghe Mark nói về các biểu tượng của lễ hội. Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ.)

1. A symbol is an image we use or _______ of when celebrating a festival.

2. A symbol usually has a special _______.

3. The Christmas tree is the symbol of a long _______.

4. Santa Claus is the symbol of joy and _______.

Bài nghe:

A lot of festivals have their own symbols. A festival symbol is an image we use or think of when we celebrate a festival. It usually has a special meaning. For example, when we talk about Christmas, we think of the Christmas tree. It’s the symbol of a long life. We can also think of Santa Claus. He’s the symbol of joy and happiness.

Tạm dịch:

Có rất nhiều các lễ hội có những biểu tượng của riêng chúng. Một biểu tượng lễ hội là một hình ảnh mà chúng ta sử dụng hoặc nghĩ đến khi  ta tổ chức một lễ hội nào đó. Ví dụ, khi nói đến lễ Giáng sinh, chúng ta nghĩ tới cây thông Giáng sinh. Nó là biểu tượng của một cuộc sống lâu dài. Ta cũng nghĩ đến Santa Claus (ông già Noel). Ông ấy là biểu tượng của niềm vui và sự hạnh phúc.

1. think

2. meaning

3. life

4. happiness

1. A symbol is an image we use or think of when celebrating a festival. (Một biểu tượng là một hình ảnh mà chúng ta sử dụng hoặc nghĩ đến khi tổ chức một lễ hội nào đó.)

2. A symbol usually has a special meaning(Một biểu tượng thường sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt.) 

3. The Christmas tree is the symbol of a long life(Cây thông Giáng sinh là biểu tượng của một cuộc sống lâu dài.) 

4. Santa Claus is the symbol of joy and happiness. (Santa Claus là biểu tượng của niềm vui và sự hạnh phúc.)

4. Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning.

(Làm việc theo cặp. Nối mỗi lễ hội với biểu tượng và ý nghĩa của nó.)

1. Mid-Autumn Festival

A. black cat

a. It is the symbol of a new life because it has a lot of babies.

2. Halloween

B. The Golden Palm

b. It is the symbol of the moon, prosperity and family reunion.

3. Easter

C. moon cake

c. It is the symbol of bad lu

4. Cannes Film Festival

D. Easter Bunny

d. It is the symbol of the winner’s prize.

1 – C – b

2 – A – c

3 – D – a

4 – B – d

1. Mid-Autumn Festival

(Tết Trung Thu)

C. moon cake

(bánh trung thu)

b. It is the symbol of the moon, prosperity and family reunion.

(Nó là biểu tượng của mặt trăng, sự thịnh vượng và sự đoàn tụ gia đình.)

2. Halloween

(Halloween)

A. black cat

(mèo đen)

c. It is the symbol of bad luck.

(Nó là biểu tượng của sự kém may mắn.)

3. Easter

(Lễ Phục Sinh)

D. Easter Bunny

(Thỏ Phục sinh)

a. It is the symbol of a new life because it has a lot of babies.

(Nó là biểu tượng của một cuộc sống mới vì nó có rất nhiều những đứa con.)

4. Cannes Film Festival

(Liên hoan phim Cannes)

B. The Golden Palm

(Cành Cọ Vàng)

d. It is the symbol of the winner’s prize.

(Nó là biểu tượng của giải thưởng cho người chiến thắng.)

 5. Work in groups. Choose a festival and talk about its symbol(s) and meaning.

(Làm việc nhóm. Chọn một lễ hội và nói về (các) biểu tượng và ý nghĩa của nó.)

Example:

When we talk about Christmas, we think of the Christmas tree. It is the symbol of a long life.

(Khi chúng ta nói về Giáng sinh, chúng ta nghĩ đến cây thông Noel. Nó là biểu tượng của một cuộc sống lâu dài.)

When we talk about Mid-Autumn Festival, we think of moon cake. It is the symbol of the moon, prosperity and family reunion.

Dịch:

Nói đến tết trung thu là chúng ta nghĩ ngay đến bánh trung thu. Nó là biểu tượng của mặt trăng, sự thịnh vượng và đoàn tụ gia đình.