Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 25 trang 30 SBT Toán 8 tập 1: Áp dụng điều...

Câu 25 trang 30 SBT Toán 8 tập 1: Áp dụng điều này để làm các phép tính sau...

Áp dụng điều này để làm các phép tính sau . Câu 25 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Theo định nghĩa của phép trừ, khi viết

\({A \over B} – {C \over D} – {E \over F}\)  có nghĩa là \({A \over B} + {{ – C} \over D} + {{ – E} \over F}\)

Áp dụng điều này để làm các phép tính sau :

a. \({1 \over {3x – 2}} – {1 \over {3x + 2}} – {{3x – 6} \over {4 – 9{x^2}}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

b. \({{18} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 9} \right)}} – {3 \over {{x^2} – 6x + 9}} – {x \over {{x^2} – 9}}\)

a. \({1 \over {3x – 2}} – {1 \over {3x + 2}} – {{3x – 6} \over {4 – 9{x^2}}}\)\( = {1 \over {3x – 2}} – {1 \over {3x + 2}} + {{3x – 6} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)}}\)

\(\eqalign{  &  = {{3x + 2} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)}} + {{ – \left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)}} + {{3x – 6} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)}}  \cr  &  = {{3x + 2 – 3x + 2 + 3x – 6} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)}} = {{3x – 2} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)}} = {1 \over {3x + 2}} \cr} \)

b. \({{18} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 9} \right)}} – {3 \over {{x^2} – 6x + 9}} – {x \over {{x^2} – 9}}\)\( = {{18} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}\left( {x + 3} \right)}} + {{ – 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {{ – x} \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)}}\)

\(\eqalign{  &  = {{18} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}\left( {x + 3} \right)}} + {{ – 3\left( {x + 3} \right)} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}\left( {x + 3} \right)}} + {{ – x\left( {x – 3} \right)} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}\left( {x + 3} \right)}} = {{18 – 3x – 9 – {x^2} + 3x} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}\left( {x + 3} \right)}}  \cr  &  = {{9 – {x^2}} \over {\left( {3 – {x^2}} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{\left( {3 – x} \right)\left( {3 + x} \right)} \over {\left( {3 – {x^2}} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {1 \over {3 – x}} \cr} \)