Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 6.2 trang 32 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Trong...

Câu 6.2 trang 32 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện...

Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện . Câu 6.2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện :

a. \({1 \over {{x^2} + x + 1}} – Q = {1 \over {x – {x^2}}} + {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} – 1}}\)

b. \({{2x – 6} \over {{x^3} – 3{x^2} – x + 3}} + Q = {6 \over {x – 3}} – {{2{x^2}} \over {1 – {x^2}}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

a. \({1 \over {{x^2} + x + 1}} – Q = {1 \over {x – {x^2}}} + {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} – 1}}\)

\(\eqalign{  & Q = {1 \over {{x^2} + x + 1}} – {1 \over {x – {x^2}}} – {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} – 1}}  \cr  & Q = {1 \over {{x^2} + x + 1}} + {1 \over {x\left( {x – 1} \right)}} – {{{x^2} + 2x} \over {\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}  \cr  & Q = {{x\left( {x – 1} \right) + {x^2} + x + 1 – x\left( {{x^2} + 2x} \right)} \over {x\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}  \cr  & Q = {{{x^2} – x + {x^2} + x + 1 – {x^3} – 2{x^2}} \over {x\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = {{1 – {x^3}} \over {x\left( {{x^3} – 1} \right)}} = {{ – \left( {{x^3} – 1} \right)} \over {x\left( {{x^3} – 1} \right)}}  \cr  & Q =  – {1 \over x} \cr} \)

b. \({{2x – 6} \over {{x^3} – 3{x^2} – x + 3}} + Q = {6 \over {x – 3}} – {{2{x^2}} \over {1 – {x^2}}}\)

\(\eqalign{  & Q = {6 \over {x – 3}} + {{2{x^2}} \over {{x^2} – 1}} – {{2x – 6} \over {{x^3} – 3{x^2} – x + 3}}  \cr  & Q = {6 \over {x – 3}} + {{2{x^2}} \over {{x^2} – 1}} – {{2x – 6} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}}  \cr  & Q = {{6\left( {{x^2} – 1} \right) + 2{x^2}\left( {x – 3} \right) – \left( {2x – 6} \right)} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}}  \cr  & Q = {{6{x^2} – 6 + 2{x^3} – 6{x^2} – 2x + 6} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}} = {{2{x^3} – 2x} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}} = {{2x\left( {{x^2} – 1} \right)} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}}  \cr  & Q = {{2x} \over {x – 3}} \cr} \)