Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 6 trang 25 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Dùng...

Câu 6 trang 25 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau...

Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng tử thức . Câu 6 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng tử thức :

a. \({3 \over {x + 2}}\)và \({{x – 1} \over 5}\)

Quảng cáo
Đang tải...

b. \({{x + 5} \over {4x}}\)và \({{{x^2} – 25} \over {2x + 3}}\)

a. \({3 \over {x + 2}} = {{3\left( {x – 1} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x – 1} \right)}} = {{3x – 3} \over {{x^2} + x – 2}}\)

\({{x – 1} \over {5x}} = {{3\left( {x – 1} \right)} \over {5x.3}} = {{3x – 3} \over {15x}}\)

b. \({{x + 5} \over {4x}}\)\( = {{\left( {x + 5} \right)\left( {x – 5} \right)} \over {4x\left( {x – 5} \right)}} = {{{x^2} – 25} \over {4{x^2} – 20x}}\) và \({{{x^2} – 25} \over {2x + 3}}\)