Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bạn nào đúng trang 19 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bạn nào đúng trang 19 Dạy & học Toán 8 tập 2: Thầy giáo hỏi...

Chia sẻ
4. Phương trình tích – Bạn nào đúng trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Thầy giáo hỏi :

Thầy giáo hỏi : Phương trình \((x – 2)(x + 3)(4 – 2x) = 0\) có bao nhiêu nghiệm ?

Bạn Lâm : Phương trình có ba nghiệm.

Bạn Lê : Phương trình có hai nghiệm.

Theo em, bạn nào đúng ?

\(\left( {x – 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {4 – 2x} \right) = 0\)

Quảng cáo

\(\Leftrightarrow x – 2 = 0\) hoặc \(x + 3 = 0\) hoặc \(4 – 2x = 0\)

\( \Leftrightarrow x = 2\) hoặc \(x =  – 3\) hoặc \( – 2x =  – 4\)

\(\Leftrightarrow x = 2\) hoặc \(x =  – 3\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {2; – 3} \right\}\)

Vậy bạn Lê đúng.Chia sẻ